Godziny Pracy

Główna Biblioteka dla dorosłych, ul. św. Jana 10,

Filia 2, ul. Łaska 46/48,

Filia 4, ul. 20 Stycznia 14,

godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 11.00 - 19.00, wtorek 8.00 - 16.00, czwartek 12.00 - 16.00.

Biblioteka dla dzieci i młodzieży (Filia 5), ul. św. Jana 10,

Filia 6, ul. Jana Pawła II nr 68 (parter w PCM)

godziny otwarcia: poniedziałek 11.00 - 19.00, wtorek 8.00 - 16.00, środa, piątek 9.00 - 17.00, czwartek 12.00 - 16.00.

UWAGI: od 18.03.2019 do odwołania Filia nr 6 będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy!

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza jest centralną biblioteką Pabianic. Od 2001 roku pełni zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego. Na sieć bibliotek publicznych naszego miasta składają się również 4 filie, które prowadzą także urozmaiconą działalność kulturalno-oświatową. Są to m. in.: wystawy książek, spotkania autorskie, prelekcje, pogadanki, konkursy, projekcje filmowe, wystawy plastyczne, imprezy artystyczne, lekcje biblioteczne i inne. Nasza działalność informacyjna to pomaganie w uzyskaniu informacji bieżącej o zbiorach bibliotecznych, udzielanie informacji bibliograficznych i faktograficznych z różnych dziedzin, udostępnianie informacji w formie tradycyjnej i na nośnikach elektronicznych, poszukiwanie literatury na zgłoszony temat oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego, komputerowego i internetowego. 
Zbiory bibliotek liczyły na koniec 2012 roku 155.539 druków zwartych i czasopism oprawnych oraz 2.650 zbiorów specjalnych. W ciągu ostatniego roku korzystało z nich 7.866 czytelników, którzy odwiedzili biblioteki 84.806 razy i wypożyczyli 223.285 jednostki inwentarzowe zbiorów. 
Wartość zakupów zbiorów MBP w 2012 roku wyniosła 68.261,39 zł (dwukrotnie więcej niż w 2011 roku). Na kwotę tę składa się dotacja organizatora, dotacja MKiDN oraz środki pozyskane przez MBP (dary sponsorów i wpłaty czytelników na nowości). Zakupiono łącznie 2.669 woluminów, w tym: 1.068 z dotacji organizatora za 25.299,49 zł, 1.348 woluminów z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 27.960,12 zł oraz 253 woluminy ze środków własnych (z kiermaszu i wpłat czytelników) za 5.414,60 zł. Biblioteki przyjęły również 936 darów książkowych od instytucji, sponsorów i czytelników za kwotę 9.547,30 zł. 

Tylko w 2013 roku z Biblioteki Narodowej w ramach zadania "Zakup nowoś
œci wydawniczych dla bibliotek" pozyskaliśmy dodatkowe 30.300 zł na nowe zbiory, które już są dostępne w naszych bibliotekach. W kolejnych latach uzyskaliśmy podobne kwoty. Uruchomiliśmy dostęp do książek elektronicznych (www.libra.ibuk.pl) dla czytelników naszego powiatu z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach. W grudniu 2013 r. za 20.000 zł zakupiliśmy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem z środków Instytutu Książki w ramach Programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013". Następne pozyskane dotacje i budżet ogranizatora oraz wpłaty na nowości od naszych Czytelników bardzo pomogły odświeżyć zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Kolejne lata działalności MBP owocują dobrymi wskaźnikami bibliotecznymi. Szczególnie cieszy wzrost czytelnictwa w pabianickich bibliotekach o przeszło 4 % (9.600 aktywnych czytelników w 2016 r.).

Zapraszamy czytelników do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą w zakładce "Aktualności". 

Regulamin Miejskiej Bibioteki Publicznej:

(Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MBP Nr 2/2014)

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA LORENTOWICZA

W PABIANICACH PEŁNIĄCEJ ZADANIA BIBLIOTEKI POWIATOWEJ Z FILIAMI

Podstawę prawną wydania i stosowania Regulaminu stanowi:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 0, poz. 642, poz. 908 z 2012 r./;

 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 0, poz. 406 z 2012 r./;

 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami/;

 4. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach
  (z dnia 27.06.2013 r.).

§ 1. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 1. Ze zbiorów i usług Biblioteki mogą korzystać wszyscy chętni, którzy posiadają aktualną kartę biblioteczną z kodem kreskowym.

 2. Warunki otrzymania karty bibliotecznej:

  a) w przypadku osoby pełnoletniej należy:

  - okazać dokument zawierający zdjęcie i numer ewidencyjny PESEL oraz podać adres zamieszkania,

  - zapoznać się z niniejszym Regulaminem i podpisać kartę zapisu, potwierdzając tym samym zobowiązanie się do jego przestrzegania i wyrażenie zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów statystycznych i związanych ze zwrotem wypożyczonych zbiorów;

  b) osobę niepełnoletnią zapisuje do Biblioteki jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  który po zapoznaniu się z Regulaminem Biblioteki potwierdza podpisem, że przyjmuje odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań w stosunku do Biblioteki. Wyraża także zgodę na wykorzystywanie danych osobowych swoich oraz podopiecznego do celów statystycznych i związanych ze zwrotem wypożyczonych zbiorów.

 3. Karta zapisu jest corocznie aktualizowana przez bibliotekarza na podstawie dokumentu zawierającego zdjęcie i numer ewidencyjny PESEL.

 4. Czytelnik może posługiwać się kartą biblioteczną we wszystkich filiach Biblioteki.

 5. Utratę karty bibliotecznej należy zgłosić w dowolnej wypożyczalni, co spowoduje zablokowanie konta bibliotecznego i uniemożliwienie korzystania z niej przez osoby trzecie. Biblioteka nie odpowiada za straty, które powstały od momentu utraty karty do chwili zgłoszenia tego faktu bibliotekarzowi.

 6. Korzystanie ze wszystkich zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne, czytelnik ponosi tylko koszty za powielanie materiałów, powiadamianie telefoniczne, wypożyczanie międzybiblioteczne oraz ponosi sankcje regulaminowe (kary za przetrzymanie, zniszczenie i zagubienie zbiorów).

 7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i zabrania się przebywania na jej terenie osobom:

  - będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

  - które poprzez swój wygląd lub zachowanie stwarzają dyskomfort korzystania z Biblioteki innym Czytelnikom lub pracownikom Biblioteki,

  - pozbawionym prawa przebywania na terenie Biblioteki przez dyrektora MBP.

 8. Czytelnik zobowiązany jest do troskliwego obchodzenia się z wypożyczonymi zbiorami. Zbiory biblioteczne są własnością społeczną. Wypożyczonych zbiorów nie należy niszczyć podkreśleniami tekstu, uwagami na marginesach, należy je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią itp.

 9. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 10. Prawo do korzystania z komputerów i internetu mają wszyscy czytelnicy:

  - powyżej 18 roku życia w czytelni dla dorosłych,

  - poniżej 18 roku życia w czytelni dla dzieci i młodzieży,

  posiadający aktualną kartę biblioteczną.

 11. Każdorazowe udostępnienie komputera i internetu wpisywane jest przez bibliotekarza do „Rejestru udostępniania komputerów i internetu” i potwierdzane podpisem użytkownika.

 12. Bibliotekarze w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych.

 13. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze i ograniczyć dostęp do danego komputera, jeśli:

  - minie 0,5 godziny indywidualnej sesji danego użytkownika i na dostęp do komputera czeka kolejny czytelnik;

  - użytkownik znacznie ogranicza i utrudnia innym czytelnikom i bibliotekarzom dostęp do internetu, np. poprzez ściąganie treści (np. filmów, programów, archiwów, etc.) poprzez programy P2P, downloadery, itp.

 14. Dźwięk odtwarzany podczas pracy stanowisk komputerowych może być emitowany tylko przez słuchawki (dostępne u bibliotekarzy).

§ 2. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnik może wypożyczać:

  - zainwentaryzowane książki, czasopisma oprawne i tzw. książki mówione oprawne na okres 1 miesiąca,

  - zainwentaryzowane filmy DVD i płyty CD na 1 tydzień,

  - czasopisma nieoprawne, oprócz bieżących numerów na 1 tydzień.

 2. Ogólna liczba wypożyczonych zbiorów zainwentaryzowanych w całej sieci MBP nie może przekroczyć 8 jednostek.

 3. Zwiększenie liczby wypożyczonych zbiorów może nastąpić za zgodą kierownika w szczególnie uzasadnionych przypadkach (potrzeby naukowe, sytuacja zdrowotna Czytelnika).

 4. Biblioteki miejskie prowadzą komputerową rejestrację Czytelników i wypożyczeń ewidencjonowanych materiałów bibliotecznych. Wypożyczenia czasopism nieoprawnych rejestrowane są w zeszycie.

 5. Wypożyczenia odbywają się tylko za okazaniem karty bibliotecznej Czytelnika.

 6. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie zostało na nią zgłoszone zamówienie przez innego Czytelnika. Czytelnik może dokonać prolongaty osobiście podczas wizyty w bibliotece lub przez internet po zalogowaniu się na swoje konto w systemie bibliotecznym, telefonicznie lub pisząc e-mail do odpowiedniej wypożyczalni. Łączny okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 7. Czytelnik przetrzymujący zbiory ponad ustalony w Regulaminie termin nie może wypożyczyć kolejnych.

 8. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może prosić o zwrot wypożyczonych książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych przed upływem ustalonego terminu zwrotu.

 9. Czytelnik może złożyć zamówienie na książkę u bibliotekarza podczas wizyty w Bibliotece, telefonicznie, pisząc e-mail lub samodzielnie, po zalogowaniu się na swoim koncie. Liczba książek zamówionych przez jednego Czytelnika nie może przekroczyć 8 woluminów.

 10. Książki zarezerwowane należy odebrać w terminie 7 dni.

 11. Zarezerwowane, bądź zamawiane zbiory są wydawane tylko na podstawie okazania karty czytelnika, który je rezerwował lub zamawiał.

 12. Wypożyczone zbiory biblioteczne należy zwrócić w tej agendzie, w której zostały wypożyczone.

 13. Z księgozbioru podręcznego i części zbiorów specjalnych czytelnicy mogą korzystać tylko w lokalu bibliotecznym, po okazaniu karty bibliotecznej. Czytelnik potwierdza udostępnienie zbiorów na miejscu podpisem w zeszycie udostępniania księgozbioru podręcznego.

 14. Czytelnicy mogą skorzystać z możliwości wypożyczenia niektórych książek z księgozbioru podręcznego na weekend po wpłaceniu zwrotnej kaucji. Wysokość kaucji ustala kierownik wypożyczalni lub osoba przez niego upoważniona w zależności od wartości wypożyczonej książki, zazwyczaj jest to dwukrotna wartość aktualnej ceny rynkowej, a w przypadku wydawnictw szczególnie cennych czterokrotna. Zwrot kaucji można uzyskać, po oddaniu materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym, w poniedziałki w godz. 12.00 – 13.00. Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu. Kaucja nie odebrana w ciągu 12 miesięcy przechodzi na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach.

 15. Z bieżących numerów gazet i czasopism Czytelnik może korzystać bez pośrednictwa bibliotekarza, po wpisaniu udostępnienia w zeszycie.

 16. Czasopisma znajdujące się w archiwum prasy Czytelnik zamawia i oddaje u bibliotekarza.

§ 3. INNE USŁUGI BIBLIOTEKI

 1. Czytelnicy, którzy podadzą swój adres e-mail są automatycznie powiadamiani przez system biblioteczny o upływającym terminie zwrotu wypożyczeń i możliwości odbioru rezerwacji.

 2. Na życzenie Czytelnika Biblioteka:

  a) informuje o swojej działalności za pośrednictwem poczty elektronicznej,

  b) powiadamia telefonicznie o możliwości odbioru zbiorów - koszt 1,50 zł;

  c) umożliwia indywidualne szkolenie Czytelnika z obsługi komputera i katalogów bibliotecznych oraz podstaw internetu.

 3. Bibliotekarz udziela informacji bibliotecznych, a na życzenie Czytelnika również bibliograficznych i rzeczowych. Może on także pomagać w doborze lektury.

 4. Czytelnicy mogą korzystać bezpłatnie z wszystkich imprez kulturalno-oświatowych promujących czytelnictwo i biblioteki organizowanych przez MBP.

 5. Korzystanie z urządzeń elektronicznych w Bibliotece jest bezpłatne, Czytelnik ponosi tylko zwrot kosztów za powielanie potrzebnych mu materiałów.

 6. W przypadku braku książki w Bibliotece, na życzenie Czytelnika, bibliotekarz udziela informacji o najbliższych placówkach bibliotecznych, w których może się ona znajdować. Gdy poszukiwanej książki nie ma w bibliotekach publicznych Pabianic, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Czytelnik może skorzystać z prowadzonego przez Bibliotekę systemu wypożyczeń międzybibliotecznych. Z książek sprowadzonych do Biblioteki drogą wypożyczeń międzybibliotecznych Czytelnik korzysta wyłącznie w lokalu bibliotecznym.

 7. Biblioteka przyjmuje dary książkowe i pobiera dobrowolne wpłaty (za pokwitowaniem) na zakup zbiorów. Prowadzi także, przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych, publiczną zbiórkę ofiar w gotówce do puszki kwestorskiej.

§ 4. SANKCJE REGULAMINOWE

 1. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania upomnień i przypominania Czytelnikowi o terminie zwrotu wypożyczonych przez niego materiałów bibliotecznych. Powiadomienia o upływającym terminie zwrotu są automatycznie generowane przez system biblioteczny do Czytelników, którzy podali Bibliotece swój adres e-mail. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz nieuregulowanie należnych kar skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego Czytelnika i utratą prawa do korzystania z usług Biblioteki do czasu uregulowania zobowiązań.

 1. Za przetrzymywanie książek drukowanych i audiobooków ponad ustalony termin system biblioteczny nalicza opłaty w wysokości 10 groszy od jednego woluminu za każdą dobę od upływu terminu zwrotu od osób dorosłych oraz 5 groszy od dzieci i młodzieży.

 2. Za przetrzymywanie zbiorów multimedialnych (filmy DVD, płyty CD itp.) Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 2,00 zł od jednego tytułu za każdą dobę zwłoki w ich oddaniu.

 3. Za opóźnienie zwrotu gazet opłata wynosi 10 groszy od każdego numeru za każdą dobę zwłoki w ich oddaniu.

 4. Za wysłane pisemne upomnienie Biblioteka pobiera opłaty w wysokości ceny znaczka pocztowego oraz druku.

 5. Za wszystkie opłaty pobierane od Czytelników Biblioteka wystawia pokwitowania.

 6. Po otrzymaniu upomnienia czytelnik zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić wypożyczone zbiory oraz uiścić kary regulaminowe. W przypadku nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki może ona skierować sprawę egzekwowania zbiorów i kar regulaminowych do Biura Windykacyjnego.

 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu (filmy DVD muszą posiadać licencję do wypożyczeń).

 8. Odszkodowanie za zagubione lub zniszczone zbiory, których Czytelnik nie może
  odkupić wynosi dwukrotną wartość aktualnej ceny rynkowej, a w przypadku wydawnictw szczególnie cennych czterokrotną.

 9. Stopień zużycia zbiorów nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

 10. Zagubione zbiory, mimo uiszczonej kary regulaminowej, stanowią nadal własność Biblioteki. Posiadacz zbiorów Biblioteki nie nabywa do nich praw własności.

 11. W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego lub multimediów wydanych na kilku płytach stanowiących całość i niezwrócenia jednego z tomów lub płyt, Czytelnik ponosi kary regulaminowe za całość dzieła lub zbioru multimedialnego.

 12. Korzystający z komputerów i internetu użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu. Jeśli użytkownik jest nieletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie.

 13. Użytkownikowi zabrania się:

  - instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, bądź przeglądarek internetowych zainstalowanych na dyskach lokalnych komputerów;

  - używania własnych nośników danych z oprogramowaniem;

  - instalowania aplikacji na dysk twardy komputerów;

  - wykorzystywania sprzętu komputerowego i internetu do: przesyłania, udostępniania

  i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe, a także wykonywania czynności komercyjnych, bądź naruszających prawa autorskie twórców;

  - samodzielnego dokonywania napraw sprzętu będącego własnością MBP,

  - spożywania posiłków i picia napojów przy komputerze.

 14. Z usługi drukowania, kopiowania i skanowania mogą korzystać wszyscy czytelnicy:

  - jeśli w/w usługom podlegają materiały pochodzące z bibliotecznych zbiorów własnych, zbiory powielają zgodnie z przepisami prawa autorskiego pozwalającymi na kopiowanie fragmentów opublikowanych materiałów, nie większych jednak niż 1 arkusz wydawniczy, tj. 22 strony,

  - zeskanowane materiały mogą nagrać na własnych nośnikach za darmo lub wydrukować za odpłatnością (strona druku czarnego - 0,20 zł, strona druku grafiki czarnej - 2 zł).

§ 5. WNIOSKI I SKARGI CZYTELNIKÓW

 1. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) warunkiem zwolnienia od kar regulaminowych jest przedłożenie w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez uprawnione do tego organy.

 2. Wnioski i zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki można zgłaszać do kierownika wypożyczalni, a w przypadku jego nieobecności do zastępcy kierownika, względnie wpisywać do książki skarg i wniosków.

 3. Czytelnik lub osoba poręczająca może odwołać się od decyzji kierownika wypożyczalni
  do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach przy ul. św. Jana 10.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich Czytelników korzystających ze zbiorów Biblioteki, a także osoby poręczające.

 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją kierownika Biblioteki zawieszony okresowo lub całkowicie w prawach korzystania ze zbiorów i usług MBP.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zatwierdzono decyzją:

23.10.2014 Marzena Sobala

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Jana Lorentowicza w Pabianicach

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH reprezentowana przez MARZENĘ LITMAN, zwaną dalej „Administratorem”.

2) Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH na podstawie art. 6 ust 1 pkt E „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą PRACOWNICY MERYTORYCZNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres JEDNEGO ROKU PO ZAPRZESTANIU KORZYSTANIA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych przez Administratora ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym PODYKTOWANYM KONIECZNOŚCIĄ PROWADZENIA STATYSTYK GUS ORAZ WARUNKIEM UMOWNYM UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I KORZYSTANIA Z USŁUG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH.

 

Miejskie konta biblioteczne czytelników Więcej...

znajdz-biblioteke zapisz-sie informacja-biblioteczna ibuklibra
 laptopy poleasingowe